logo

FORSIDE HAVNA SKUR 1 KONTAKT ENGLISH

 


Forside > Havna >

Investerer 1,7 milliarder de neste 20 årene

strek
16.12.2015

Det vil bli investert ca 1,7 milliarder kroner på Drammen havn de neste 20 årene. Utvidelse av kaiområdet, nye kaier, bygninger og infrastruktur vil sikre fremtidig, effektiv og miljøvennlig havnedrift.

image
SATSER: Leder av havnestyret Johan Baumann(t.v.) og havnedirektør Einar Olsen legger nå fram planer for Drammen havn som skal bidra til å sikre konkurransekraften for regionens næringsliv på sikt.

Investeringene på Drammen havn vil bidra til å sikre konkurransekraften for regionens næringsliv. På Holmen vil nærings- og havnevirksomhet få gode utviklingsmuligheter samtidig som det legges til rette for fjordby på Lierstranda, byutvikling på Tangen, nytt sykehus på Brakerøya og avvikling av godsterminalene i sentrum.

Lederen av havnestyret, Johan Baumann, og havnedirektør Einar Olsen er tilfredse med at den nylig vedtatte arealdelen av kommuneplanen for Drammen legger til rette for en slik utvikling og at det er bred politisk enighet om at Drammen havn skal sikres utviklingsmuligheter.

Styrker egenkapitalen
Havnerådet ble nylig informert om at de totale investeringene de neste 20 årene vil være på ca. 1,7 milliarder kroner, fordelt med ca 950 millioner for perioden 2015-2020 og ytterligere ca 780 millioner fra 2020-2036.

For å makte omstillingene og de betydelige investeringene på Holmen, er det nødvendig å styrke egenkapitalen i selskapet Drammensregionens Interkommunale Havnevesen. Dette kan skje ved å sikre solide driftsresultater i årene fremover, ved å realisere eierandelen i Eidos Eiendomsutvikling og ved salg av bygninger og eiendommer som skal benyttes til andre formål enn havnerelatert virksomhet, opplyser Johan Baumann og Einar Olsen.

Det er derfor svært viktig av at havna oppnår gode driftsresultater og får akseptabel pris for salgbare bygninger og eiendommer slik at selskapet makter investeringene.
Investeringene er nødvendige og viktige for havna, for utviklingen av byen/regionen og for å opprettholde næringslivets konkurransekraft. Effektiv havnedrift og sjøtransport er miljøvennlig virksomhet, understreker lederen av havnestyret og havnedirektøren.

Hele regionens havn
– Drammen havn er hele regionens havn. Den spiller en sentral rolle i byens historie og utvikling, er avgjørende for bedriftenes konkurransekraft og bidrar sterkt til sysselsettingen, understreker styreleder Baumann, og nevner flere gode grunner til å utvikle havnevirksomheten:

• Drammen havn er stamnetthavn – den bidrar til å oppfylle nasjonale mål om økt sjøtransport
• Drammen havn er en virksomhet på tvers av kommunegrenser – et fellesskap blant nabokommuner rundt felles fjord
• Drammen havn er moderne og intermodal – jernbanesporet ligger på kaia og omlastningen går direkte fra båt til bane
• Drammen havn oppnår gode økonomiske resultater
• Drammen havn styrker seg i markedet
• Drammen havns beliggenhet er god (nær markedene)
• På Holmen er det godt grunnlag for videre havneutvikling (moderne kaier, kraner, bedrifter som er havnerelaterte, ferdige utfyllingsplaner)
• Utvikling av havnevirksomheten på Holmen vil frigjøre arealer til fjordby, sykehus og byutvikling og bidra til mindre trafikk i byens sentrumsgater.
• Havneutbygging på Holmen bidrar til at byutvikling kan gjennomføres i Nybyen og på Sundland
• Bred politisk enighet om å ta vare på/utvikle havnevirksomheten – arealdelen i kommuneplanen (enstemmig vedtatt i Drammen bystyre i juni 2015) legger til rette for utfylling og næringsetablering på Holmen
• Havnevirksomheten har solid støtte i opinionen
• Havnevirksomheten er godt skjermet i forhold til omgivelsene og det er satt av midler til betydelige tiltak for ytterligere skjerming og forskjønnelse

 

 

 

logo

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
post@drammenhavn.no
Tel: +47 32 20 86 50
Fax: +47 32 20 86 51
Org.nr.: 970 530 169

Besøksadresse
Drammen havn
Hans Kiærsgate 1A
3003 Drammen

Postadresse
P.b. 636, Strømsø
3003 Drammen