Offentlige tjenester

Trafikksentraltjenester (Horten VTS)

Trafikksentralen i Horten er det sentrale verktøyet for koordinering av skipstrafikken og trafikkontroll i Oslofjorden (VTS – Vessel Traffic Services). VTS er en internasjonal tjeneste for å bedre sikkerheten for sjøtrafikken og for å beskytte miljøet.

Trafikksentralen har tre hovedoppgaver:
1. Se alle skipsbevegelser – registrere og identifisere
2. Være i løpende dialog med skipstrafikken
3. Reagere og aksjonere når en situasjon krever det

Den interkommunale beredskapen mot akutt forurensing

IUA er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø, land og vassdrag.  IUA region 4 har sitt beredskapslager på Drammen havn.

Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet er forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy med norsk flagg og utenlandske fartøy i norske farvann. Direktoratet har også ansvar for å sikre rettsvern for norskregistrerte skip og rettigheter i disse. Aktivitetene blir bestemt av nasjonalt og internasjonalt regelverk, avtaler og politiske beslutninger. Se sjofartsdir.no

Tollvesenet

Tolletaten er en etat under Finansdepartementet og har avdeling blant annet ved Drammen havn. Kontaktinformasjon finnes her (LINK) og spørsmål rettes mot Tolletaten på telefonnummer 22 86 03 12. Åpningstider er fra kl. 8.00-15.30 alle hverdager.

Kystverket

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurenisning. Kystverket arbeider aktift for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens behov for fremkommelighet og effektive havner. Kystverket driver forebyggende arbeid og reduserer skadeeffektene ved akutt forurensning og medvirker til en bærekraftig utvikling av kystsonen. Kystverket ligger under Samferdselsdepartementet.

Relevante virksomheter tilknyttet offentlige tjenester

Interessert i flere tjenester som tilbys på Drammen havn?