Miljø

Drammen Havn skal tilrettelegge for en mer bærekraftig skipsfart.

Her er noen av våre mål og tiltak.

Gjennom en rekke tiltak som er igangsatt og som er planlagt, skal Drammen Havn være en fremtidsrettet, bærekraftig og miljøvennlig havn. Et av de viktigste målene for havnen er å ha utslippsfrie operasjoner innen 2030, noe som er nedfelt i strategiplanen.

Les strategiplanen her

Veien mot en utslippsfri og bærekraftig havn

På Drammen Havn jobbes det målrettet for å bidra til å realisere FNs bærekraftsmål, med hovedfokus på  fem av målene hvor havnas interesser og virksomhet har størst påvirkning.

#9, Innovasjon og infrastruktur: Intermodaliteten skal videreutvikles og styrkes.
Et eksempel på dette er den kontinuerlige jobben med å få godstransport bort fra vei, og over på sjø og jernbane.

#11, Bærekraftige byer og samfunn: Det skal tilrettelegges for byvennlig havnedrift som en naturlig del av nærmiljøet i Drammen.
Et eksempel, som er under planlegging og utforming, er et grønt belte mot byen, ved både Strømsø- og Bragernesmunningen.

#13, Stoppe klimaendringene: Utslippet knyttet til havnedrift skal reduseres.
Her er det allerede satt i gang utskiftninger til elektriske biler og elektrifisering av kraner, i tillegg til arbeid med å få mer gods fra vei, og over til sjø og bane.

#14, Liv under vann: Her jobbes det kontinuerlig for å opprettholde et bærekraftig liv under vann og sikker bruk av farvann rundt havna.Drammen havn har vært med i prosjektet «Ren Drammensfjord» og kartlagt sjøbunnen og vannkvaliteten i Drammensfjorden gjennom mange år. I tillegg utredes også behovet for rydding av sjøbunnen.
I tråd med bærekraftsmålet, dekkes sjøbunnen med rene masser av grus i de områdene som er under utvidelse.

#17, Samarbeid for å nå målene: Drammen havn samarbeider tett med rederier, speditører og vareeiere om å gjennomføre miljøvennlige transportløsninger hvor særlig koblingen mellom sjø og jernbane har stort fokus

Miljøvennlige tiltak

Drammen Havn har et samfunnsansvar, og for å realisere bærekraftsmålene er en rekke miljøvennlige tiltak satt i gang og under planlegging, i tillegg til de som allerede er nevnt over. 

 • Styrking av den intermodale havnen, med mål om å få 50 prosent av gods som fraktes over på jernbane innen 2030, på de strekningene det går godstog til.
 • Drammen havn har landstrømsanlegg som båtene kan koble seg på
 • Det blir flere togavganger fra Drammen Havn, med direkteavganger til Bergen og Trondheim.
 • Det er miljørabatt på havneavgiften til skip som har mindre utslipp enn dagens krav fra Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen.
 • Halvparten av kranene har elektrisk drift
 • Avfall fra båter kildesorteres
 • Jevnlige støymålinger
 • Rydding av sjøbunnen
 • Det er gjort enøk-tiltak på kontorene og i Skur 1. Dette skal prioriteres og jobbes videre med i 2023
 • En vesentlig del av biltransporten gjøres med UECC (United European Car Carriers) sine nye bilskip. LNG-drevne skip har 25-30 prosent lavere CO2-utslipp, opp mot 80 prosent lavere NOx-utslipp (miljø- og helsefarlige gasser) og tilnærmet null svovel- og partikkelutslipp
 • Erstatte dagens verktøy, kjøretøy og kraner med elektriske løsninger
 • Vi jobber også for å tilrettelegge for samarbeidspartnere på havna, slik at det er enkelt for dem å velge elektriske løsninger og oppfordrer gjerne til installering av solcelleanlegg
 • 25 prosent av de nye bilene som ankommer havna fraktes videre med tog
 • Vi anlegger grøntarealer for å redusere støy, skape skjerming mot byen og følger kontinuerlig opp støy med målinger.
 • En egen gruppe som skal jobbe med å følge opp realiseringen av de planlagte tiltakene og løpende vurdere nye

 

Mer gods på sjø og bane

En blaa og hvit baat paa vannet lastet med mange containere

Et effektivt klimatiltak er å frakte gods på sjø og bane, fremfor på vei. Vi har et mål om å få minimum 50 prosent av godstransporten som i dag fraktes med biler på veien, over på jernbane innen 2030 – på de strekningene det går godstog. Godstransport over sjø gir en betydelig reduksjon av CO2- utslipp. 

Fordelene med logistikk på sjø kan du lese mer om på Grønt Skipsfartsprogram sine nettsider

Jernbane og skipsfart har et lavere utslipp per tonnkilometer på henholdsvis cirka 90 prosent og 60 prosent, sammenlignet med vei. 

Nettopp derfor er denne type godsfrakt trukket frem som et viktig tiltak av Miljødirektoratet, og i Nasjonal Transportplan 4 er det satt mål om å overføre 30 prosent av godstransport på avstander over 300 kilometer fra vei til sjø og bane.

Drammen Havn jobber aktivt med å styrke knutepunktet for transport, og derfor samarbeider vi med jernbaneaktører for å styrke tilbudet og videreutvikle jernbanestrukturen, da det er en forutsetning for vareeierne og havna at det er tilstrekkelig kapasitet på jernbanen.

Det har vært en utvidelse og en økning i antall spor, og snart settes det opp fem ukentlige avganger direkte fra Drammen til Bergen, og tre ukentlige avganger direkte til Trondheim. Disse avgangene vil både ha plass til bil, containere og semi-hengere. I dag fraktes omtrent 25 prosent av nye biler fra Holmen med tog, og flere viktige varestrømmer kan nå øke sin togandel.

Elektrifisering

I arbeidet med å bli en utslippsfri havn, elektrifiserer vi operasjonene våre. I den forbindelse er det en pågående prosess med å fornye alt utstyr.

Allerede halve bilparken er byttet til elbil og halvparten av kranene er elektriske. Dette er en målbevisst elektrifisering som vil foregå over tid, og som inkluderer utskiftning av utstyrsparken, båter, maskiner og verktøy.

I tillegg er det et langsiktig arbeid som skal sikre at aktørene på havna har de utslippsfrie energiformene tilgjengelig for bruk. Blant annet er det et pågående samarbeid med de andre aktørene på havna for å se på mulighetene for etablering av fyllestasjoner av biogass og hydrogen.

En god nabo

For en havn etablert i nærhet av by og boliger, er det viktig å spille på lag med innbyggerne. Vi tar både støy og utforming på alvor.

De grønne beltene etableres med turstier og fine rekreasjonsområder, og de vil virke støydempende. Vi følger støymålingene nøye, for å verifisere at virksomhetens støy ligger på lovlig nivå.

Det gjøres også en jobb for å måle drammensernes oppfatning av havna gjennom spørreundersøkelser og intervjuer med interessenter i lokalmiljøet. Det er vanlige for mange norske selskaper å gjennomføre slike omdømmemålinger. Ut av maksimalt 100 poeng er over 70 ansett som et sterkt omdømme, og vi skal jobbe hardt for å ha et solid omdømme.

bilde tatt ovenfra som viser Holmen med bilbaat, kraner og bygg

Strategisk samarbeid for grønt skifte

Det skal legges til rette for at samarbeidspartnerne til havna kan ta miljøvennlige valg. Derfor er det viktig med strategiske samarbeid om miljøvennlig skipsfart og havneoperasjoner med rederiene som anløper Holmen. Samarbeidet på tvers bidrar til å redusere de totale utslippene knyttet til frakt av varer.

Det er også viktig med et godt partnerskap med jernbaneaktører for å styrke og videreutvikle havnas unike jernbaneforbindelse.
Samtidig gjør vi det vi kan for å tilrettelegge for leietakerne og skape et godt samarbeid om klimavennlige løsninger.
Norgips er et eksempel på dette, da bedriften vil frakte varer på en miljøvennlig måte med bruk av lastebiler som går på biogass.
Nå utvider Norgips dette tiltaket.
Videre har Drammen Havn et samarbeid med Glitre Energi for å finne gode, grønne løsninger.

I dette samarbeidet for å finne grønne løsninger er det naturlig å vurdere å løsninger som inkluderer hydrogen, solkraft, og ikke minst kartlegging av nettkapasitet.

Du kan lese mer om miljøvennlige tiltak i lenkene under.

Verdens mest miljøvennlige skip til Drammen Havn

Utslippsfrie operasjoner innen 2030

Store aktører samarbeider om miljøvennlig drift på havna

Livet på Havna

Bli kjent med våre tjenester