Miljø

Drammen Havn skal tilrettelegge for en mer bærekraftig skipsfart.
Bli bedre kjent med våre mål og tiltak.

UECC – miljøvennlige bilbåter

UECC (United European Car Carriers) har bestilt tre bilskip drevet på gass og batteri. Skipene blir bygget i Kina og vil bli levert i 2021 og 2022. Dette vil være verdens mest miljøvennlige bilskip ved levering. Fremdriftsmaskineriet er hybrid LNG og batteri som gjør at de kan være utslippsfrie ved navigering inn/ut av havn. 

LNG-drevne skip har 25-30 prosent lavere CO2-utslipp, opp mot 80 prosent lavere NOx-utslipp (miljø- og helsefarlige gasser) og tilnærmet 0 svovel- og partikkelutslipp. Med disse skipene vil vi redusere klimaavtrykket ytterlige på bilimporten og senere andre varer. Drammen havn gir miljørabatt til skip som har mindre utslipp enn dagens krav fra Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen.

Landstrøm

Skip som kan benytte seg av landstrøm bidrar til å Co2-utslippene og gir et lavere utslipp av miljø- og helsefarlige gasser. I 2015 gjennomførte Enova en undersøkelse om markedsgrunnlaget for landstrøm i norske havner. I rapporten fremkom det en anbefaling om å etablere landstrøm på Drammen havn.

I dag tilbyr vi landstrøm og har fått støtte fra Enova for utbyggingen av dette. For å bidra videre i utviklingen for miljøet, tilbyr vi miljørabatt til skip som kan benytte seg av landstrøm. Vi ønsker å oppfordre rederier til å gjøre investeringer som bidrar til bedre luftkvalitet og reduserte klimagassutslipp.

Intermodal havn

En intermodal havn er en havn som er et knutepunkt med tilkobling til sjø, vei og jernbane. Drammen havn ligger sentralt på Østlandet og er derfor et effektiv logistikkpunkt. Her kan containere lastes direkte fra hav til jernbane og dermed spare byen for mer tungtransport på veiene. Kombinasjonen med gods-, vei- og sjøtransport gir mer effektivitet og mindre utslipp.

Livet på Havna

  • Livet på havna ·

Møt Kent Ove

I tiden som kommer skal vi gjennom serien «Livet på havna» presentere noen av menneskene som jobber i de ulike virksomhetene på Drammen havn. Nå skal vi møte Kent Ove som er terminalarbeider hos Greencarrier.
  • Nyheter ·

Felles løft for miljøet

Fem store aktører, med Norgips i spissen, tar nå et skikkelig felles løft for bærekraftig transport via Drammen havn. Nye løsninger med bruk av sjø og bane sørger for at Norgips nå fjerner 1300 årlige trailerturer på norske veier og i tillegg reduserer utslippene fra internasjonal transport med 221 tonn CO₂ i året.
  • Nyheter ·

Tungtrafikk på Tangen

Deler av kaianlegget på Tangen på Strømsø i Drammen vil fra og med påske og frem til sommerferien bli benyttet til utlasting av steinmasser. Alle gående og syklende oppfordres derfor til å benytte gang- og sykkelveien via Rundtom i stedet.

Bli kjent med våre tjenester